Kavimler Göçü Hakkında  (Tarihsel Süreci) 

Kavimler Göçü Hakkında  (Tarihsel Süreci) 

Kavimler Göçü’nün nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Kavimler Göçü sonucunda hangi krallıklar kurulmuştur?
Asya’da Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında yaşayan Hunların, 4. ve 6. yüzyıllar arasında Avrupa’ya giderken karşılarına çıkan barbar Avrupa kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan olaya tarihte “Kavimler Göçü” denilmektedir. Asya Hun İmparatorluğu zamanla gücünü kaybetmiş ve ikiye ayrılmıştır. 4. yüzyılın ortalarında Hunlar, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymaya başlamıştır. Hunların göçünde, kıtlık ve kuraklığın yanı sıra artan Çin baskısı da etkili olmuştur. Don-Volga nehirleri arasında yaşayan kavimler de daha batıya göçmeye başlamıştır. Doğu Avrupa’da yaşayan Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar ve Gepitler Hunlar’ın topraklarına gelmesinden rahatsızlık duymuştur. Bölgede yaşayan birçok kavim topraklarında tutunamayarak batıya göç etmiştir. Batıya göç etmek zorunda kalan kavimler de önlerine çıkan kavimleri yerlerinden etmişlerdir. Yıllarca süren bu değişim hareketleri, dünya tarihini etkileyecek önemli sonuçlar doğurmuştur.
Kavimler Göçü’nün sonuçları 
Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklıklar içinde kalmıştır.
– İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
– Göçlere dayanamayan Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu, 476 yılında Germen kavimleri tarafından yıkılmıştır.
– Göçler sonucu Avrupa’nın nüfusu artmış. Avrupa’da din, dil, ırk, siyasi, kültürel ve etnik yapı değişmeye başlamıştır.
– Avrupa’da Avrupa Hun Devleti (Batı Hun Devleti) kuruldu.
– Avrupa’da derebeylik (feodalite) ortaya çıkmıştır. Şövalyelik dönemi başlamıştır.
– Avrupa’ya göç eden barbar kavimler arasında Hristiyanlık hızla yayılmıştır. Hristiyanlık da Ortaçağ’a damgasını vurmuştur.
– Avrupa’da antik kültür ortadan kalkarak kilise merkezli skolâstik düşüncenin egemenliği başlamıştır.
Kavimler Göçü sonrası kurulan krallıklar
Kavimler Göçü, Avrupa’da barbar krallıkların kurulmasına neden olmuştur.
Göçler sonucu İspanya’ya Vizigotlar,
Kuzey Afrika’ya Vandallar,
İtalya’ya Ostrogotlar,
Fransa’ya Franklar,
Britanya’ya Angıllar ve Saksonlar yerleşmiştir.
Bu sayede Avrupa’da yeni devletlerin temelleri atılmıştır.
Vizigotlar: 418-700 yılları arasında İspanya’da kurulan en önemli krallıklardan biridir. Yaklaşık 100 yıl yaşamışlardır.
Vandallar: 5. yüzyılda Kuzey Afrika’da devlet kuran Vandallar Hristiyan olup Aryani mezhebini benimsemişlerdir. Aynı inancı paylaşmadıkları yerli halk Berberilere baskı yapmışlardır. Berberiler arasında çıkan isyanlarda devletin gücü azalmıştır.
Ostrogotlar: Ostrogotlar İtalya’da merkezi Koverraya olan bir devlet kurmuşlardır. Devlet 555 yılında yıkılmıştır.
Langobadlar: Macaristan Ovası’nda bir devlet kurmuşlardır. Frank Krallığı tarafından yıkılmıştır.
Franklar: Üç bölgeye ayrılmışlardır: Avusturya Bölgesi, Nestruya Bölgesi, Burgan Yaklaşık 400 yıl Avrupa’da güçlenmişlerdir. Üç bölgeyi kardeşler yönetmiş ve birbirinden bağımsız hareket etmişlerdir