Türk İnkılabı Ünitesi Konu Kavrama Testleri

Mirooglu

Administrator
Yönetici
#1
Türk İnkılabı Ünitesi Konu Kavrama Testleri

1- 1923’ün sonbaharında;

· Yürütme işleri aksamış,
· Devlet başkanlığı sorunu çıkmış,
· Rejim tartışmaları artmış,
· Kişisel çıkar çatışmaları büyümüştü.

Söz konusu sorunlar, aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır?

A) Medeni Kanun’un kabulünü
B) Saltanatın kaldırılmasını
C) Cumhuriyetin ilan edilmesini
D) Halifeliğin kaldırılmasını
E) Kadınlara siyasal haklar tanınmasını

2- Sevr Antlaşması’nı onaylayarak ulusal iradeye karşı çıkan Osmanlı yönetimi, savaş kazanıldıktan sonra TBMM’ye işbirliği önerisinde bulundu. Fakat, zaferden sonra egemenliği yeniden tek kişiye bırakmak mümkün değildi. Çıkacak ilk fırsatta saltanatın kaldırılması gerekiyordu.

Milli egemenliğe aykırı olan saltanat kurumunun kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletleri’nden bu konuda destek alınmış olması
B) Lozan Barış Görüşmeleri’ne İstanbul Hükümeti’nin de çağrılmış olması
C) Tevfik Paşa Hükümeti’nin görevini TBMM ‘ye devretmiş olması
D) Padişah Vahdettin’in yurdu terk etmesi
E) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının tüm devletlerce tanınmış olması

3- Türkiye’de, cumhuriyetin ilanı ile;
· Milli egemenliğe dayalı yönetim şekli resmiyet kazanmış,
· Meclis Hükümeti sisteminden Kabine Sistemi’ne geçilmiş,
· Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan yönetim şekli belirsizliği çözümlenmiştir
B) Ulus egemenliğine en uygun yönetim düzenine geçilmiştir
C) Batı uygarlığıyla aynı prensiplerde buluşulmuştur
D) Rejim tartışmaları tamamen sona ermiştir
E) Hükümetin kurulma ve işleyiş şekli yeniden düzenlenmiştir

4- Lozan Antlaşması TBMM tarafından onaylandıktan sonra, M. Kemal, Cumhuriyeti ilan etmek üzere harekete geçti. 1923 yılının sonbaharında ortaya çıkan hükümet bunalımını değerlendirerek Cumhuriyeti ilan etti ve bir çok sorunu çözümledi.

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilanından sonra, bir süre daha sorun olarak varlığını sürdürmüştür?

A) Yeni yönetim şeklinin belirlenmesi
B) Başbakanın tayin edilmesi
C) Milli egemenliğe ve laikliğe aykırı tüm unsurların ortadan kaldırılması
D) Hükümet işlerine işlerlik kazandırılması
E) Meclis Hükümeti sisteminden Kabine sistemine geçilmesi

5- 3 Mart 1924’te çıkarılan kanunla :

· Halifelik kurumu kaldırılmış.
· Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı kaldırılmış.
· Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış.
· Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmış.
· Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmış.

Aşağıdakilerden hangisi, bu düzenlemelerle ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?

A) Laik devlet düzenine geçmeyi kolaylaştırma
B) Eğitim ilkelerinde birlik sağlama
C) Eski düzen yanlılarını etkisiz hale getirme
D) Ordunun siyasetteki etkinliğini azaltma
E) Tek partili yönetimi devlet politikası haline getirme

6- 1925-1930 yılları arasında TBMM’de sadece tek parti yönetimi vardı.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı savunulabilir?

A) Yeniliklerin yapılmasını ve topluma benimsetilmesini
B) Devlet ve toplum yapısı ile ilgili kanunların çıkarılmasını
C) Meclis’te alınan kararların yürürlüğe konmasını
D) Hükümetin ulusal irade tarafından denetlenmesini
E) Devlet otoritesinin yurdun her tarafına götürülmesini

7- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin temel amacı halkın istek ve görüşlerinin TBMM’de daha çok yansımasını sağlamaktır?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
D) Türk Dil ve Tarih kurumlarının açılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

8- 1924’te çıkarılan bir kanunla, milletvekillerinin aynı zamanda ordu komutanlığı görevini de üstlenmeleri yasaklanmış; hem milletvekili hem de komutan olanların, iki görevden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Bu düzenlemeyle ulaşılmak istenen en temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orduyu siyasetin dışında tutmak
B) Komutanlar arası diyalogu pekiştirmek
C) Savunma gücünün zayıflamasını önlemek
D) Askeri eğitim çalışmalarını hızlandırmak
E) Görev dağılımını yeniden düzenlemek

9- Mustafa Kemal’e göre, millet egemenliğine dayalı, devlet başkanlığı sağlam esaslara dayanan yeni rejimde halifeliğin yeri yoktu. Bu nedenle halifelik kurumunun kaldırılması gerekiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?

A) İnkılaplara elverişli bir ortam hazırlamak
B) Laik düzene geçişi hızlandırmak
C) Batı ile aynı uygarlık ilkelerinde buluşmak
D) Devrimlerin önündeki engelleri kaldırmak
E) Bazı kesimlerin yönetimde temsil haklarını sınırlandırmak

10- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de “milli egemenlik” ilkesinin uygulama aşamalarından biri değildir?

A) TBMM’nin açılması
B) Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulü
C) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması
D) Saltanatın kaldırılması
E) Cumhuriyetin ilanı

11- Kurtuluş Savaşı’nın yurtsever komutanları arasında laikliğe karşı olanlar, saltanat ve hilafet yanlıları da vardı. Yurdun kurtarılmasına öncelik verilerek devrimler sonraya bırakıldığı için, bu durum bir sorun oluşturmuyordu. Fakat, savaştan sonra, M. Kemal laiklik doğrultusunda bazı adımlar atınca, bu kişiler harekete geçerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdular.

Muhalefetin bu tavrı, aşağıdakilerden hangisinin bir süre gecikmesine neden olmuştur?

A) Dış devletlerle ilişkilerin geliştirilmesinin
B) Çok partili demokrasiye kesin geçişin
C) Milli ekonomiye geçilmesinin
D) Devlet hizmetlerinin yürütülmesinin
E) Eğitim – öğretim faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesinin

12- Aşağıdakilerden hangisi, sonradan yapılan değişikliklerle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na alınan hükümlerden biri değildir?

A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir
B) Devletin başkenti Ankara’dır
C) Cumhurbaşkanı devletin başıdır
D) Türkiye Devleti laiktir
E) Başbakan, kabine üyelerini kendisi seçer

13- Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet dönemine ait gelişmelerden biridir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Doğu Trakya’nın kurtarılması
E) II.TBMM’nin açılması

14- Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yer alan “Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır” hükmü, aşağıdakilerden hangisiyle değiştirilerek, başbakanın kendi hükümetini kurması esası benimsenmiştir?

A) Cumhuriyetin ilanıyla
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
C) Saltanatın kaldırılmasıyla
D) Ankara’nın başkent ilan edilmesiyle
E) 1924 Anayasası’nın kabulüyle

15- Cumhuriyetin ilanından sonra, halkın istek ve görüşlerinin Meclis kararlarına daha çok yansımasını sağlamak üzere, çok partili hayata geçme girişimlerinde bulunuldu. Fakat, “Toplumsal olaylarda başarılı olmak, zamanlamaya dikkat etmeye bağlıdır.” ilkesine uyulmadığı için bu girişimler sonuçsuz kaldı.

Aşağıdakilerden hangisi, çok partili hayata geçme girişimlerinde zamanlamanın iyi seçilmediğinin bir kanıtıdır?

A) Boğazların denetiminin uluslararası bir komisyona verilmesi
B) Takrir-i Sükun Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Rejim tartışmalarının yasaklanması
D) Şeyh Sait ve Menemen olaylarının çıkması
E) Medeni Kanun’un yürürlüğe konması


16- Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasına etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Laik devlet düzenine geçme isteği
B) Halifenin tutum ve davranışları
C) Eski düzen yanlılarının çalışmaları
D) Yeni rejimi tam olarak yerleştirme isteği
E) Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması

17- Cumhuriyet’e geçiş sürecinde kurulan ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrat Parti
B) Halk Fırkası
C) Terakkiperver Fırka
D) Serbest Fırka
E) Adalet Partisi

18- Programında “Partimiz dini inançlara saygılıdır.” ifadesine yer vererek halktan büyük bir destek gören; Şeyh Said isyanından sonra, Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Partisi
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Fırkası
E) Demokrat Parti
 
Yandex.Metrica
Üst Alt